Terénna sociálna práca

 01.09.2017

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK

Identifikácia projektu:

Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os: 
5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov 

          Terénna sociálna práca sa v obci Nacina Ves začala vykonávať od 1. 9. 2017 na základe účasti v národnom projekte realizovanom Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

         Ciele a aktivity projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie začlenenia sa marginalizovaných Rómov do všetkých sfér spoločnosti, vrátane trhu práce.

Sociálna práca v marginalizovanej skupinej je realizovaná s cieľom dosiahnutia zmeny postoja jej obyvateľov, ich začlenenie sa do majoritnej spoločnosti.

  • Realizácia služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom terénnej sociálnej práce
  • Realizácia vzdelávacích, osvetových a voľno-časových aktivít v komunite, nácvik sociálnych zručností.
  • Zvyšovanie kompetencií k výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom vzdelávania TSP a ATSP. 

Cieľové skupiny:

  • Dlhodobo nezamestnaní
  • Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
  • Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku

          Terénnu sociálnu prácu v súčasnosti zabezpečujú 4 pracovníci,:

- TSP - Mgr. Katarína Medzibridská

- TSP - Mgr. Dana Gavajová

- TP - Žaneta Tokárová

- TP - Jozef Šuru

ktorí majú kanceláriu v budove Komunitného centra - za Obecným úradom v Nacinej Vsi.

Kontakt: 

tel.: 0918 341 527

email: tsp@nacinaves.sk

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Nacina Ves
Počasie Nacina Ves - Svieti.com

Iné

Odpadové hospodárstvo