ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
0​7​2​0​/​1​7​2​0​3​2​/​3​1​/11.03.2020
Naše číslo
O​U​-​M​I​-​O​C​D​P​K​-​2​0​2​0​/​0​0​8​4​4​6​-​0​0​2​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ M​a​r​e​k​ H​ű​b​l​e​r​/​0​5​6​/​6​2​8​0​7​6​3​
21. 04. 2020
Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním k stavbe "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné"
Okresnému úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, bola dňa 19.03.2020 doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spoločnosťou SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, na základe splnomocnenia generálneho projektanta REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zo dňa 04.07.2014, v zastúpení investora stavby ŽSR - Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, na základe splnomocnenia, č. 2014/O130/63, zo dňa 26.06.2014, pre cesty III. triedy – III/3738, III/3739, III/3732, III/3734, III/3731, ktoré sú dotknuté stavbou „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ v okrese Michalovce, - pre stavebné objekty: SO 02-38-01 Bánovce nad Ondavou - Michalovce, priecestie žkm 32,598 úprava komunikácie – cesta III/3738 SO 02-38-04 Bánovce nad Ondavou - Michalovce, priecestie žkm 37,497 úprava komunikácie – cesta III/3739 SO 04-38-01 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 43,951, úprava komunikácie – cesta III/3732 SO 04-38-05 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 49,062 úprava komunikácie – cesta III/3734 SO 04-38-07 Michalovce - Strážske, priecestie žkm 52,236, úprava komunikácie – cesta III/3731 - pre katastrálne územie Laškovce: - parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 842, 843, 884, 886 – č. LV 159 - pre katastrálne územie Krásnovce: - parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1785 – č. LV 438 - pre katastrálne územie Topoľany: - parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 630/1 – č. LV 3479 - pre katastrálne územie Nacina Ves: - parcela registra „C“ - parcelné číslo pozemku 1370/1 – č. LV 317 - pre katastrálne územie Pusté Čemerné: - parcely registra „C“ - parcelné čísla pozemkov 525/1, 525/7 – č. LV 107, všetky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy, podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 3a ods. 3 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona o z n a m u j e podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „správny poriadok“) dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie stavebného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.05.2020 o 10:00 hod. so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na predmetnej stavbe, pri stavebnom objekte SO 02-38-01 Bánovce nad Ondavou - Michalovce, priecestie žkm 32,598, pri ceste III. triedy - III/3738, pred obcou Laškovce, zo smeru od obce Ložín. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania a dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská k predmetnému stavebnému konaniu v lehote stanovenej alebo predĺženej lehote, bude stavebný úrad predpokladať, že z hľadiska ich sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasia. Do podkladov podania je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Michalovce, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, na prízemí, v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod., v stredu v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. (z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu COVID 19, vo vyhradenej miestnosti, po predchádzajúcom telefonickom dohovore, č. t. 056 6280761, 056 6280763). Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca splnomocnenie na zastupovanie preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Michalovce a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Michalovce na dobu 15 dní, v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mestský úrad Michalovce a obce Laškovce, Krásnovce, Nacinu Ves a Pusté Čemerné, aby vyvesili verejnú vyhlášku v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce/mesta. Vyvesené dňa 22.04.2020 Zvesené dňa 07.05.2020 Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie vyhlášky OU-MI-OCDPK-2020/008446-02. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na orgán štátnej správy prípadne na miestnom šetrení.
Ing. Peter Milý
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​6​6​2​8​0​7​6​0​
E-mail
o​u​.​m​i​.​o​c​d​p​@​m​i​n​v​.​v​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-MI-OCDPK-2020/008446-002
SUDOP Košice, a.s., Žriedlová, 040 01 Košice 1 Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 1 Obec Laškovce, Laškovce 36, 072 01 Laškovce Obec Krásnovce, Krásnovce 131, 072 01 Krásnovce Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Pusté Čemerné Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce 1 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava-Nové Mesto Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava 29 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 1 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Btatislava, ARRIVA Michalovce, Lastomírska 1, 071 01 Michalovce 1 Transpetrol, a. s, prevádzka Šahy, Šahy, 936 01 Šahy SLOVNAFT, a.s. - Produktovod Kľačany, Kľačany, 920 64 Kľačany Eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2 TOWERCOM , a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 1