Nacina Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Upozornenie o zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp

 13.08.2021

Upozornenie o zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd

 (pozemky, záhrady, priekopy, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie)

Obec Nacina Ves upozorňuje všetkých občanov na ZÁKAZ vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, priekopy, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).

V prípade porušenia tohto zákazu, bude obec postupovať vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami !

Chceme Vás upozorniť, že vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd je zakázané, a že takýmto konaním je porušovaný zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zákon zakazuje vypúšťať obsah žúmp do podzemných a povrchových vôd (§ 36 ods. 15).

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať – vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

        Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním. Za uvedený priestupok  možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p. 

Týmto Vás chceme upozorniť, že ak bude zistené takéto vypúšťanie obsahu žúmp do podzemných a povrchových vôd, bude podaný podnet na  Okresný úrad v Michalovciach – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý prejednáva, rieši priestupky a správne delikty.

Zároveň vyzývame občanov, aby si zabezpečovali vývoz žúmp oprávnenými organizáciami, alebo oprávnenými osobami.

V prípade potreby objednávky vývozu žumpy kontaktujte: Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. závod Michalovce na tel. čísle: 056/6810777, alebo 056/6810111

  Úradné hodiny

  Pondelok   7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
  Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
  Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 7.30 - 12.00 13:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Odpadové hospodárstvo